அரசுகளுக்கிடையே நிகழ்கிற

மோட்டார் வேயின் அர்த்தத்தைப் பார்க்கவும்