பயனில பேசுபவர்

நீங்கள் கிசுகிசுஎன்று கனவு, நேரம் எடுத்துக்கொள்ளும் மற்றும் பயனற்ற நடவடிக்கைகள் அடையாளமாக விளக்கமுடியும். நீங்கள் எந்த எதிர் செயல்களிலும் ஈடுபட்டுள்ளீர்களா? நீங்கள் கனவு காணும் போது, வதந்திகளைக் கேட்பது, ஏதோ ஒன்றைப் பற்றி அல்லது யாரோ பற்றி தவறான தகவல்களின் அடையாளமாக விளக்கப்படுகிறது. ஒருவேளை நீங்கள் துல்லியமான இருக்கலாம் என்று தகவல் பெற மோசமான ஆதாரங்கள் பயன்படுத்தி.