யாழ்வகை

ஒரு ஒலி கிட்டார் கனவு நீங்கள் அல்லது நீங்கள் எவ்வளவு சிறப்பு அல்லது சுவாரஸ்யமான கவனிக்க மற்றவர்கள் நல்ல உணர ஊக்குவிக்கும் மற்றொரு நபர் குறிக்கிறது. ஒரு மின்சார கிட்டார் கொண்ட கனவு நீங்கள் அல்லது நீங்கள் எப்படி சுவாரஸ்யமான, வெவ்வேறு, அல்லது குளிர் கவனிக்க மற்றவர்கள் நல்ல உணர ஊக்குவிக்கும் மற்றொரு நபர் என்று குறிக்கிறது.