நரப்பிசைக்கருவி வகை

ஒரு வயலின் கனவு நீங்கள் அனுதாபம் அல்லது உங்கள் பிரச்சினைகள் அக்கறை கொடுத்து சுவாரஸ்யமான மற்றவர்கள் குறிக்கிறது. வயலின் அனுதாபம் விரும்பும் மற்றொரு நபர் அல்லது மற்றவர்கள் அவர்களை வருந்த வேண்டும் பற்றி உங்கள் உணர்வுகளை பிரதிநிதித்துவம் முடியும். எதிர்மறையாக, வயலின் சுய-pity பிரதிபலிக்கலாம். நேர்மறையாக, அது மக்கள் நீங்கள் ஏதோ ஒரு வழியில் என்று தெரியும் என்று உங்கள் ஆசை பிரதிபலிக்கலாம்.