அல்சேஷிய மாவட்டத்திற்குரிய

ஜெர்மன் ஷெப்சர் என்பதன் அர்த்தத்தைப் பார்க்கவும்