ஸ்லாட் இயந்திரங்கள்

ஒரு ஸ்லாட் இயந்திரம் பற்றிய கனவு நீங்கள் சரியான இருக்க வேண்டும் ஏதாவது ஆபத்து எங்கே சூழ்நிலைகளில் குறிக்கிறது. பல காரணிகள் செய்தபின் ஒன்றாக வேலை செய்ய வேண்டும் எங்கே ஒரு ஆபத்து எடுத்து.