கட்டிட அமைப்பு

கனவில் வெவ்வேறு கட்டமைப்புகளை நீங்கள் பார்த்தால், அந்த கனவு உங்களுக்கு தெரியாத விஷயங்களை பற்றிய உங்கள் அச்சங்களை குறிக்கிறது.