அசைவு

நீங்கள் சில மக்கள் gnaking கனவு என்றால், அது சிறிது நேரம் நீங்கள் தொந்தரவு என்று பிரச்சினைகள் மற்றும் பிரச்சினைகள் போராட உங்கள் முயற்சி காட்டுகிறது. கனவு கூட இல்லை என்று சொல்ல முடியும் என்று, கருத்தில்.