இன்தேறல்கடையின் பணியாளன்

மதுக்கடையின் கனவு, ஒரு வசதியளிப்பவர் என்ற அவரது ஆளுமையின் ஒரு அம்சத்தை அடையாளப்படுத்துகிறது. உங்கள் ஆளுமை ஒரு அம்சம் என்று தீவிர அல்லது உணர்ச்சி வட்டி ஊக்குவிக்கிறது. உங்களை க்கவர்வது, ஒரு பொழுதுபோக்கு, அல்லது நீங்கள் மிகவும் ஈடுபாடு என்று ஆர்வம் யார் யாரோ ஒரு ஆசை. நீங்கள் ஒரு வெயிட்டர் என்று கனவு உங்களை அல்லது மற்றவர்கள் செயல்படுத்தஎன்று அறிவுறுத்துகிறது. எதிர்மறையாக, அது மெதுவாக அல்லது யாரோ உதவி முன் இருமுறை யோசிக்க ஒரு தேவை பிரதிபலிக்கலாம்.