பபிலேம்

ஈறு பற்றிய கனவு தற்பெருமை, நல்ல உணர்வு, நீங்கள் எப்போதும் கவலை இல்லை என்று குறிப்பிட்டார். எதிர்மறையாக, பசை வேறு ஒருவரின் விட அதன் சிறந்த நினைத்து கவலை பிரதிபலிக்கலாம் அல்லது யாரோ முகத்தில் ஏதாவது தேய்த்தல் நன்றாக உணர்கிறேன்.