ஆவிக்கூண்டு

இந்த வார்த்தையின் அர்த்தத்தைப் பார்க்கவும்