மரண தூதர்கள்

தங்கள் கனவை ப்ரெஷர்கள் வேலை பார்க்க, அது செழிப்பு மற்றும் இன்பம் குறிக்கிறது. ஒரு சும்மா ரீப்பர் கனவில், ஒரு ஊக்கத்தை நிகழ்வு அவரது வளமான காலங்களில் குறுக்கிடும்.