குறைந்த அல்லது குறைந்த

பாஸ் விளையாட, நீங்கள் கனவு போது, சமநிலை யான வாழ்க்கை குறியீட்டு பொருள் உள்ளது. பாஸ் உடன் விளையாடுவது, பேரார்வம் தாளத்தையும், தாளத்தையும் அறிவுறுத்துகிறது. பாடபாஸ், நீங்கள் கனவு போது, செறிவு மற்றும் உந்துதல் பொருள். எதிர்காலத்தில் நீங்கள் என்ன காத்திருக்கிறது என்று ஒரு திட தயாரிப்பு காட்டுகிறது.