குடும்பநடைமுறையாட்சி

பணத்தை சேமிப்பதற்கான கனவு ஸ்திரத்தன்மை அல்லது பாதுகாப்பு க்கான ஒரு விருப்பத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தலாம். உங்கள் வாழ்க்கையின் சில பகுதிசமநிலையை மீட்டெடுக்கும். அச்சுறுத்தலுக்கு அல்லது கவலையை உணர விரும்பவில்லை. மாற்றாக, பணத்தை சேமிப்பது உங்கள் நிதிஅல்லது தனிப்பட்ட வளங்களை ப் பாதுகாக்கலாம். ெதாடர்ெதாடர்ெதாைால், ெதாடர்ெவயில், நேரம் கடந்து. ஏதாவது ஒன்றை சேமிப்பது என்பது நம்பிக்கை அல்லது நம்பிக்கையை மீட்பதை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தலாம். ஒரு ஆபத்தை த் திசை திருப்பவும் அல்லது தவிர்க்கவும். ஒரு உயிரை காப்பாற்றுவதற்கான கனவு, உங்களுக்கு முக்கியமான ஒன்றை காப்பாற்றியஅல்லது காப்பாற்றியது பற்றிய உணர்வுகளை அடையாளப்படுத்துகிறது. இது நீங்கள் விழித்தெழ வேறு யாரோ அக்கறை இருந்த வாழ்க்கை சூழ்நிலைகளின் பிரதிநிதித்துவம் இருக்க முடியும். எதிர்மறையாக, நீங்கள் நேர்மையாக இருக்க வேண்டும் அல்லது ஒரு கடுமையான யதார்த்தத்தை எதிர்கொள்ள வேண்டும் என்று நீங்கள் விரக்திஎன்று ஒரு அறிகுறியாக இருக்கலாம்.