சிறுநீர்

சிறுநீர் என்றால் என்ன அர்த்தம் என்று பாருங்கள்.