சிறுநீர் கழிப்பு

சிறுநீர் பற்றிய கனவு, நீங்கள் அடக்கி வைக்கும் உணர்ச்சிகளிலிருந்து விடுபடுவதாகும். மாற்றாக, சிறுநீர் கழித்து ஒரு பிரச்சனையிலிருந்து இறுதியாக விடுபட முடிந்தது என்பதற்கான அறிகுறியாக இருக்கலாம். நீண்ட நேரம் அமைதியாக இருந்திருக்கலாம் அல்லது உங்கள் பிரச்சினையை ~பிடித்து~ இருக்கலாம். நீங்கள் இறுதியாக மன அழுத்தம், பிரச்சினைகள் அல்லது muused என்று ஒரு பிரச்சினை விட்டு மற்றொரு நபர் உள்ளன. உங்களுக்கு பிடிக்காத வழியில் யாரோ ஒருவர் சிறுநீர் சிறுநீர் சிறுநீர் போக்குவது உங்கள் செலவில் ஒரு பிரச்சனையிலிருந்து விடுபடும் ஒருவரிடம் உங்கள் எரிச்சலை அல்லது அதிருப்தியை க்குறிக்கும். உங்கள் பிரதேசத்தில் உங்கள் பிரச்சினைகளை அல்லது உங்கள் எல்லைகளை உங்கள் உணர்வு மீறல் சமாளிக்க முடியும்.