மிங்க்C

கனவு காண்பதும், ஒரு ஃபர் கோட் பார்ப்பதும் கனவுகளின் ஒரு தெளிவற்ற அடையாளமாகும். கனவு காண்பதன் மூலம் மதிப்பு க்கு அடையாளமாக முடியும். இது உங்கள் ஆழ்மனதில் உங்கள் புரிதல் மற்றும் உங்கள் உந்துதல் பிரதிநிதித்துவம் முடியும்.