சல்லியம்

நீங்கள் பில்லி சூனியகனவு போது, அது தங்கள் கருணை அதை பயன்படுத்த மக்கள் அர்த்தம்.