தனிமை

மேலும், தனிமையில் அல்லது தனியாக இருப்பது பற்றிய விளக்கத்தைப் படிக்கவும்.