கொல்லுபவர்

கொலையாளி யின் அர்த்தத்தைப் பார்க்கவும்