சால்வ-சல்வா-கமும், சால்வ-த-போடிக்கா

ஞானிகளை காண்பது கனவுகாண்பவரை க்கனவு என்று விளக்குகிறது. இந்த கனவு நடைமுறைமற்றும் சிக்கனத்தன்மை பொருள். நீங்கள் உணவில் முனிவர் பயன்படுத்த என்று கனவு, அது உங்கள் ஆடம்பரமான வாழ்க்கை இறுதியில் நீங்கள் விட்டு விடும் என்று அர்த்தம்.