கரு வின் நிலை

கரு நிலையில் இருப்பது என்ற கனவு மோதலைத் தவிர்க்க ஒரு சக்திவாய்ந்த தேவையை ப் பிரதிபலிக்கலாம். செய்தபின் செயலற்ற உணர்கிறேன். சுய பாதுகாப்பு அல்லது சுய பாதுகாப்பு என்று விரக்தி. ஏதோ தவறு நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்ற பதற்றஉணர்வு. ஒரு முற்றிலும் பலவீனமான அரசு. பாதுகாப்பு தவிர வேறு எதையும் பற்றி கவலைப்பட. நடிப்பு பற்றிய பயம். நீங்கள் செய்ய முடியும் எதையும் மிகவும் ஆபத்தானது என்று உணர்கிறேன். எதிர்மறையாக, ஒரு கரு நிலையில் இருப்பது உங்களை முற்றிலும் உணர்திறன், தேவை அல்லது பரிதாபகரமான மற்றவர்கள் வெளிப்படும் பற்றி உணர்வுகளை பிரதிபலிக்க முடியும். ~உங்கள் சட்டை மீது உங்கள் இதயம் அணிந்து.~