கார் விபத்து

விபத்து என்றால் என்ன என்று பாருங்கள்