பாலியஸ்டர்

பாலியஸ்டர் ஏதாவது செய்யப்படுகிறது என்று கனவு அவர்கள் தங்கி மற்றும் mediocrity திருப்தி என்று அறிவுறுத்துகிறது.