நெம்படி

இந்தக் கனவை நன்கு புரிந்து கொள்ள, துடுப்புபடகு விளக்கங்களையும் படிக்கவும்.