கனடிய ன் பேக்கன்

கனேடிய பன்றி யின் கனவு அதிகப்படியான மொத்த சுய திருப்தியை அடையாளப்படுத்துகிறது. இது நீங்கள் விரும்பும் வழியில் ஏதாவது ஒரு சாதாரண அணுகுமுறை பிரதிநிதித்துவம் இருக்க முடியும். கனேடிய பன்றி இறைச்சி நீங்கள் சலித்து வருகின்றன என்று ஒரு அடையாளம் இருக்க முடியும், மூலம் கெட்டுவிட்டது, பயன்படுத்தப்படுகிறது, அல்லது மகிழ்ச்சி யுடன் அதிகமாக தூண்டப்படும்.