ஓரிகமி

ஓரிகமி பற்றி கனவு எப்படி தனிப்பட்ட பற்றி உங்கள் உணர்வுகளை குறிக்கிறது, தனிப்பட்ட, அல்லது ஏதாவது படைப்பு. நீங்கள் அல்லது வேறு யாராவது ஒரு பிரதிபலிப்பு அல்லது படைப்பு ஏதாவது அக்கறை யார். முக்கியமான ஒன்றை உருவாக்கும் உணர்வு. உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு சிறப்பு அதை செய்ய ஒரு நீண்ட நேரம் எடுத்து என்று ஏதாவது. உதாரணம்: ஒரு மனிதன் ஒரு அட்டவணை இருந்து ஓரிகமி பார்த்து கனவு. அவர் வாழ்க்கையில், அவர் வெளியிடுவதில் உறுதியாக இல்லை ஒரு உண்மையான புத்தகம் இருந்தது.