கருவி தள்ளுவண்டி (மருத்துவம்)

ஒரு மருத்துவ கருவி வண்டி பற்றிய கனவு ஒரு பிரச்சினையை கையாள்வதில் கடினமான, உன்னிப்பாக மற்றும் முழு கவனம் தேவை என்று உணர்வு குறிக்கிறது. பிரச்சனையை அகற்றுவதில் உங்கள் கவனம் எப்போதும் உங்கள் மனதில் தான் உள்ளது. சோர்வு விவரங்களை க்கவனிப்பதன் மூலம் ஒரு தீவிரமான பிரச்சினையைக் கையாள்வதில் தன்னை கவனித்தார். நீங்கள் நல்ல எதையும் செய்ய முடியாது என்று, அல்லது நேரம் நீண்ட காலத்திற்கு செய்தபின் தீவிரமாக இருப்பது ஒரு பிரச்சனை தீர்க்க ஒரே வழி.