தக்காளி சாஸ்

ஸ்பகெட்டி சாஸ் என்பதன் அர்த்தத்தைப் பார்க்கவும்