பருப்பு

சோளத்தின் கனவு அபரிமிதமான அல்லது மிகுதியாக இருக்கிறது. அவர் இனி பற்றி கவலை இல்லை ஏதாவது மிகவும் அல்லது நான் அதை எப்போதும் முடிவுக்கு போகிறது என்று நம்பவில்லை. சோளத்தை சமைப்பது பற்றிய கனவு, ஒரு அசுந்தமான அல்லது அமுலுக்கு வரும் சூழ்நிலைக்கான தயாரிப்பை அடையாளப்படுத்துகிறது. பொறாமை சாத்தியமற்றது என்று ஏதாவது மிகவும் வேண்டும் அங்கு உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு சூழ்நிலையை அனுபவிக்க தயார். ஏதோ ஒன்று அதிகமாக உள்ளது என்பதை தெளிவுபடுத்த ஒரு ஒருங்கிணைந்த முயற்சி செய்யுங்கள்.