மியூCub

மீயோனிங் கேட்பது பற்றிய கனவு நன்றாக உணர ஒரு ஆசை அடையாளமாக இருக்கலாம். இது தேவை யின் பிரதிநிதித்துவம் அல்லது நீங்கள் பொறாமை அல்லது தனிமை சமாளிக்க உதவ மருட்சி தோற்றம் இருக்க முடியும். இது பாலியல் ஆசைகள், போதை மருந்து பசி அல்லது ஆபாசத்தை எதிர்த்து சிரமம் பிரதிநிதித்துவம் இருக்க முடியும்.