கல்லறை

கனவு காண்பதும், கல்லறைகாண்பதும் கனவு காண்பவரை க்கனவு காண்பதற்கான முக்கிய அடையாளங்களாக க் கனவு காண்பவை என்று விளக்கப்படுகிறது. இந்த கனவு நோய், பிரச்சினைகள் மற்றும் ஒருவேளை நெருங்கிய நண்பர் மரணம் அர்த்தம். ஒரு கட்டிடம், ESP, ஒரு பெரிய மற்றும் கம்பீரமான, ஒரு கல்லறை அல்லது குடியிருப்பு கல்லறைகள் கனவு நீங்கள் இரகசிய செய்தி உள்ளது. யாராவது இருந்தால் — பின்னர் அவர்களுக்கு. எனவே தொடங்குவோம். உங்களைஅல்லது ஒரு சமாதியில் மற்றொரு வரை பார்க்கும் கனவில், உங்களுக்கு முன்னால் உள்ள உடல்நலப் பிரச்சினைகளையும், நோயையும் குறிக்கிறது.