பள்ளி

ஒரு முஸ்லீம் வழிபாட்டு இடத்தை கனவு உங்களுக்கு இரகசிய செய்தி உள்ளது. யாராவது இருந்தால் — பின்னர் அவர்களுக்கு. எனவே தொடங்குவோம். ஒரு மசூதியில் தன்னை அல்லது மற்றொரு நபர் பார்க்கும் கனவில், அது அவரது தனிப்பட்ட மத நம்பிக்கைகள் மற்றும் தெய்வீக குறிக்கிறது.