காவி நிறம்

பர்கண்டி யின் அர்த்தத்தைப் பார்க்கவும்