காவி நிறம்

* பிரவுன் (ஒளி), பழுப்பு (இருண்ட), தாமிரம் பார்க்க தயவு செய்து