இயல்பு கடந்த

ஒரு அசாதாரணம் பற்றிய கனவு உங்கள் வாழ்க்கையில் ஏதாவது குறிக்கிறது என்று நீங்கள் விஷயங்களை இருக்க வேண்டும் எப்படி இசைவாக இல்லை.