வாயு அறை

ஒரு எரிவாயு அறை கனவு டெர்மினேட்டர் பிரச்சினைகள் கவனம் என்று ஒரு மனநிலை குறிக்கிறது. உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு பிரச்சனை நீங்கள் முற்றிலும் பெற வேண்டும் என்று. நீங்கள் எரிவாயு அறையில் இருக்கிறீர்கள் என்று கனவு நீங்கள் பெற முயற்சி என்று உங்கள் வாழ்க்கையில் ஏதாவது பற்றி உங்கள் உணர்வுகளை குறிக்கிறது, அல்லது முற்றிலும் அதை வெட்டி. உங்கள் அடையாளத்தை ~அழித்தொழிக்க~ நீங்கள் நினைக்கும் ஒன்று அல்லது முயற்சி.