நகை

நகை அணிவது, காண்பவர், நகை அணிவது என்பது கனவு காண்பவரை க்கனவு என்று விளக்குகிறது. இந்த கனவு என்பது உங்களை அல்லது மற்றவர்களுக்கு உங்கள் மதிப்பை யும், உங்கள் மதிப்பையும், மதிப்பையும் குறிக்கிறது. இது இன்பம், செல்வம், லட்சியம் மற்றும் ஆன்மீக பாதுகாப்பு ஆகியவற்றை அடையாளப்படுத்துகிறது. கனவு காண்பவரை க்காண, கனவு காண்பவர் முக்கியமான அடையாளங்களுடன் கனவு காண்பதை விளக்குகிறது. இந்த கனவு என்பது வேகமாக முன்னோக்கி யவை என்று பொருள்.