பரிசுத்த வேதாகமம்

பைபிளின் அர்த்தத்தைப் பார்க்கவும்