ஆண்குறி வளையம்

ஒரு காக்ரிங் பற்றிய கனவு உங்கள் வாழ்க்கையின் ஒரு பகுதியை அடையாளப்படுத்துகிறது, அங்கு நீங்கள் சக்தி வாய்ந்த, பயனுள்ள அல்லது திறன் மற்றும் அந்த வழியில் இருக்க முடியும் அனைத்தையும் செய்கிறீர்கள். நீங்கள் ஒரு திறன் இருக்கலாம், தந்திரம் அல்லது நீங்கள் அனுபவிக்க கொடுக்கிறது என்று ஏதாவது மற்றும் அது சாத்தியம் முழு உள்ளது.