அதிகாரத்தை ப் பிரசங்கி

ஆணி துப்பாக்கி யின் அர்த்தத்தைப் பார்க்கவும்