ஹோலோகாஸ்ட்

WWII இன் ஹோலோகாஸ்ட் கனவு நீங்கள் எதிர்கொள்ளும் மொத்த இழப்பு முற்றிலும் உணர்திறன் இல்லை என்று ஒரு நிலைமை பற்றி உங்கள் உணர்வுகளை குறிக்கிறது. நீங்கள் ஒரு நபர் அல்லது நீங்கள் மூலம் வெட்டி என்று ஒரு நபர் அல்லது நிலைமை அனுபவிக்கும் மற்றும் உங்கள் உணர்வுகளை முற்றிலும் அலட்சியம். பிணங்களின் பேரழிவு அல்லது பாரிய அளவு மரணம் பற்றிய கனவு நீங்கள் இழந்த அனைத்தையும் பற்றி உங்கள் உணர்வுகளை பிரதிபலிக்கலாம். உங்கள் வெற்றி, சாதனைகள் அல்லது கடின உழைப்பு முற்றிலும் அழிந்துவிட்டன. உங்கள் வாழ்க்கையின் பல்வேறு பகுதிகளில் மொத்த தோல்வி. எல்லா நம்பிக்கையும் போய்விட்டது.