சமூக உதவி

நல்வாழ்வைப் பற்றிய கனவு, உங்களுக்காக விஷயங்களைச் செய்ய வேண்டிய, மற்றவர்களைப் பற்றிய உணர்வுகளை அடையாளப்படுத்துகிறது. மற்றொரு அல்லது துண்டுபிரசுரங்களை சார்ந்து இருப்பது போன்ற உணர்வு. எதிர்மறையாக, நான் சங்கடமான ஒரு சூழ்நிலையில் தனியாக தீர்க்க முடியாது என்ன அனுபவிக்கும் இருக்கலாம். உங்கள் சொந்த போராட்டங்களை போராட அல்லது நீங்களே விஷயங்களை செய்ய சக்தியற்ற உணர்கிறேன். நீங்கள் மற்றவர்களுக்கு ஒரு வடிகால் அல்லது ஒட்டுண்ணி போல் உணர லாம்.