ஆட்சி முறை

நீங்கள் எப்போது வேண்டுமானாலும் ஆட்சி அதிகாரத்தை அல்லது அதிகாரத்தை எடுத்துக் கொள்வதை நீங்கள் உணரக்கூடிய ஒரு நபரைஅல்லது உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு சூழ்நிலையை க்குறித்தகனவு. நீங்கள் கட்டுப்பாட்டை விட்டு வெளியே நழுவ போதெல்லாம் தன்னை திணிக்க ிறது யார் யாரோ. அரசாங்கம் என்ற கனவு, என்ன நடந்தாலும், அல்லது அவர்கள் விரும்பும் போதெல்லாம் மற்றவர்கள் மீது திணிக்க ும் முழு கட்டுப்பாட்டையும் பராமரிக்க வேண்டும்.