தீக்கோல்

போக்கர் விளையாடும் கனவு ஏமாற்றுதல் இருக்கும் மக்கள் கையாள்வதில் போது நீங்கள் வேண்டும் என்று இலக்குகளை அல்லது இலக்குகளை குறிக்கிறது. நம்பமுடியாத அல்லது உங்களை காட்டிக் கொடுப்பவன் என்று நீங்கள் நினைக்கும் ஒருவரைப் போன்ற இலக்குகள் உங்களிடம் உள்ளன. நீங்களும், மற்ற மக்களும் ஒருவருக்கொருவர் முன்னோக்கி செல்ல வேண்டும்.