ஃப்ளாஸ்

கனவு ஃலோஸ் முழுமையான நம்பிக்கை உங்கள் ஆசை குறிக்கிறது. நீங்கள் எல்லாம் வரிசையில் வேண்டும் என்று முழுமையான உறுதி யை செய்து, அல்லது நீங்கள் மற்றவர்களுக்கு மரியாதை தெரிகிறது என்று. உங்கள் விளையாட்டின் உச்சியில் இருங்கள், அல்லது எதற்கும் தயாராக இருங்கள். இது உங்கள் சிறந்த இருக்க வேண்டும் உங்கள் ஆசை பிரதிநிதித்துவம் இருக்க முடியும். உங்கள் ஈறுகளில் இரத்தம் இருந்தால், அது ஒரு வளர்ந்து வரும் வலிகளை பிரதிபலிக்கலாம். நீங்கள் சிறந்த இருக்க முயற்சி, ஆனால் அது சோர்வாக உணர்கிறது. நீங்கள் அடிக்கடி இந்த தனிப்பட்ட கவனத்தை கொடுக்க முடியாது.