கடக இராசி

நோய் ப் புற்றுநோய் பற்றிய கனவு உணர்ச்சி அல்லது சூழ்நிலை சிதைவை குறிக்கிறது. உங்கள் நல்வாழ்வை, மகிழ்ச்சியை அல்லது சக்தியை மெதுவாக அரிக்கும் உங்கள் வாழ்க்கையின் ஒரு பகுதி. இது நம்பிக்கையின்மை, வரம்புகள் அல்லது அடிப்படை குறைபாடுகள் போன்ற உணர்வுகளையும் பிரதிபலிக்கலாம். நீங்கள் நடவடிக்கை எடுக்கத் தொடங்கவில்லை என்றால் ஒரு நிலைமை மோசமாகலாம் அல்லது உங்கள் வாழ்க்கையின் மற்ற பகுதிகளுக்கு பரவும் என்று உணருங்கள். உதாரணமாக, புற்றுநோய் பற்றிய கனவை ஊக்குவிக்கக்கூடிய சூழ்நிலைகள் ஒரு கடினமான நோய், நிதி பிரச்சினைகள் அல்லது உங்களுக்கு மூச்சுத்திணறச் செய்யும் உறவு. மாற்றாக, புற்றுநோய் உண்மையான வாழ்க்கை சூழ்நிலைகளை பிரதிபலிக்கலாம் புற்றுநோய் ஒரு உண்மையான சாத்தியம் அல்லது நீங்கள் அதை வாழும் யார் தெரியும் யாரோ இருந்தது.