இயங்கு மருந்தகம்

நீங்கள் ஒரு ஆம்புலன்ஸ் பார்க்க கனவு போது நீங்கள் நல்ல இல்லை என்று ஒரு ஆபத்தான நபர் பிரதிநிதித்துவம், இந்த உங்கள் வணிக கையாள்வதில் போது நீங்கள் பெரும் சிரமங்களை வழிவகுக்கும். இந்த கனவு நீங்கள் கொண்டிருக்கும் சுகாதார பிரச்சினைகள் உங்கள் மறுப்பு பிரதிநிதித்துவம் முடியும். நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் நீங்கள் உங்களுக்கு வழங்கப்படும் என்று உதவி தவிர்க்க வில்லை என்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும், நீங்கள் வெளிப்படையான என்ன மறுக்க நிறுத்த வேண்டும். நீங்கள் காயமடைந்த மக்கள் முழு ஒரு ஆம்புலன்ஸ் பார்க்க கனவு என்றால், அது நீங்கள் ஒரு புதிய மற்றும் சிறந்த நபர் ஆக மற்றும் பழைய ஆளுமை விட்டு பயம் என்று காட்டுகிறது. உங்கள் கெட்ட பழக்கங்களும் ஆக்கிரமிப்புகளும் மற்றவர்களுக்கு ள் நுழையும் போது அனுமதிக்காதீர்கள். இந்த கனவு நீங்கள் நல்ல செல்வாக்கு செய்ய வேண்டாம் யாரோ தொடர்பான என்று பொருள் இருக்க முடியும், நீங்கள் இந்த மக்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். யாராவது ஆம்புலன்ஸ் மூலம் ஓடுகிறார்கள் என்று நீங்கள் பார்க்கும் போது, அது அவர்களின் ஆன்மீகத்தின் ஒரு பகுதி பாதிக்கப்பட்டமற்றும் குணமாகும் வேண்டும் என்று அர்த்தம்.