கூனிறால்

இந்தக் கனவை நன்கு புரிந்து கொள்ள, இறால் பற்றிய விளக்கங்களையும் படியுங்கள்.