மது நிலவறை

ஒயின் என்பதன் அர்த்தத்தைப் பார்க்கவும்